Общи Условия и Политика за Поверителност – Design Expert

Общи Условия и Политика за Поверителност

Информация за нас
Администратор на лични данни е “Тендрик” ООД, с ЕИК 203434609, гр. Пловдив, ул. Вълко Шопов 2Б, блок 1, партер. (за краткост по-долу „Design Expert“), тел: +359 889 833 433, електронен адрес: office@designexpert.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общите условия, както и някои допълнителни условия, които са относими към конкретни услуги предлагани от Design Expert и са посочени на корпоративния уеб сайт на дружеството в съответните секции, където се предлагат абонаменти и услуги регламентират отношенията между Design Expert и Клиента.
 2. Приемането на настоящите Общи условия по начина предвиден в тях представлява сключване на договор и Клиента е обвързан от настоящите общи условия. Абсолютно условие за ползването на услугите на Design Expert е безусловното и цялостно приемане на настоящите Общи условия.
 3. С цел избягване на каквито и да е двусмислия, недоразумения и грешки Клиента следва да е наясно, че за да ползва услугите на Design Expert е необходимо да приеме настоящите Общи условия по начина предвиден в тях и след приемането им да ги спазва.
 4. Настоящите Общи условия представляват споразумение между клиента и Design Expert и регламентират достъпа и използването на предлаганите от Design Expert услуги. С използването на която и да е от услугите по какъвто и да е начин клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия.
 5. С оглед важността на настоящите Общи условия доколкото същите регламентират отношенията между Клиента и Design Expert моля запознайте се с тях.
 6. Условията за ползване се уреждат и тълкуват в съответствие с действащото законодателство на Република България и правото на Европейския съюз. Конвенцията на Организацията на обединените нации за договори за международна продажба на стоки няма да се прилага към настоящите Общи условия и се изрично изключва.
 7. Клиента потвърждавате и се съгласявате, че Design Expert може да изменя настоящите Общи условия по всяко време, да отменя уговорки в тях и да ги допълва, като публикува съответните изменения, частично отменени и/или допълнени Условия за ползване на уеб сайта на Design Expert, достъпни на адрес https://designexpert.bg/politika-za-poveritelnost и такива изменения на Общите условията на услугата са в сила от датата на публикуването им. С продължаване използването на услугите след публикуване на изменените Общи условия за ползване на уеб сайта на Design Expert, Клиента дава съгласието си и приема всички изменения в Общите условия за ползване. Design Expert няма задължението да уведомява Клиента изрично за изменения, допълнения и отмяна на части от Общите условия.
 8. Клиента няма право да използва платформата Design Expert за каквато и да е незаконна или неоторизирана цел. Задължавате се да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби при използването на услугата и при изпълнение на задълженията си по Общите условия за ползване.
 9. Клиента се съгласява да не предоставя достъп към трети лица, без изричното писмено разрешение от Design Expert.
 10. Клиента потвърждава и се съгласява, че използването на услугите, включително информация, предавана или съхранявана от Design Expert, се регулира от политика за поверителност на дружеството.

СЪЗДАВАНЕ НА АКАУНТ

 1. За достъп и използване на Услугите на платформата Design Expert, трябва да предоставите пълното си име, адрес, телефонен номер, валиден имейл адрес и всяка друга информация изискуема от Design Expert.
 2. Design Expert има правото да откаже да регистрира Акаунт на Клиента или да блокира съществуващ такъв ако намери, че е налице нарушение на настоящите Общи условия или на законите на Република България.
 3. За да бъде регистрирате Акаунт е необходимо Клиента да е навършил 18 години, като Design Expert няма да изисква тази информация в процеса на регистрация на Акаунта.
 4. Услугите предоставяни от Design Expert са за целите на извършване на търговска дейност, а не за лични, домакински или семейни цели и Клиента декларирате, че няма качеството Контрагент по смисъла на Закона за защита на контрагентите и на общностното законодателство на Европейския съюз и няма да използва Акаунта за контрагентски нужди.
 5. Клиента се съгласявате Design Expert да използва имейл адреса и мобилен телефон, които са посочени при откриване на Акаунта, като основни методи за комуникация. Всички посочени данни от Клиента могат да се редактират от административния панел на Акаунта, след завършване на процеса по регистрация.
 6. Клиента е отговорен за опазването на потребителското име и парола на своя акаунт, както и всяка друга предоставена информация. Също така декларира, че предоставения имейл, телефонен номер и разплащателна карта са под негов контрол. Design Expert не може и няма да носи отговорност за загуби или щети при евентуален пробив в сигурността на Вашите имейл, телефонен номер, разплащателна карта и Акаунта ви в Design Expert.

ТАКСИ. ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

 1. Всички посочени цени за абонаментните планове, пакетите и услуги посочени в интернет страницата на Design Expert са без включено ДДС. Заплащанията стават напълно автоматизирано и всяка една сума се предплаща в размер от 100% и изтеглената сума ще бъде в Български лева. Всеки Клиент има право в рамките на 30 дни след плащане на първия си месечен абонамент, да се откаже от услугата, ако не е доволен от качеството и. При отказ от страна на Клиента след края на 30-дневния период или при неизползване на вече платен план, пакет или услуга – платената сума не подлежи на връщане от страна на Design Expert.
 2. Абонаментните планове се подновяват автоматично след края на съответния период на абонамент за период от време равен на времето на първоначалния абонаментен период, като:
 • Клиент, който има платен годишен абонаментен план, ще бъде предупреден с 30 (тридесет) дни предизвестие за предстоящо автоматично плащане, при което Design Expert ще счита, че ако няма ОТКАЗ от страна на Клиента, то той иска да продължи използването на услугата и сумата ще бъде дебитирана автоматично от посочената дебитна/кредитна карта.
 • Клиент който има платен месечен абонаментен план ще бъде предупреден с 7 (седем) дни предизвестие за предстоящо автоматично плащане, при което Design Expert ще счита, че ако няма ОТКАЗ от страна на Клиента, то той иска да продължи използването на платформата и сумата ще бъде дебитирана автоматично от посочената дебитна/кредитна карта.
 • Плащанията към Design Expert се извършват автоматично, посредством въведената  дебитна/кредитна карта на Клиента, използващ платформата или услугите на компанията.

3. Клиентът се съгласява и упълномощава Design Expert автоматично да таксува дължимите от него такси чрез регистрираната дебитна/кредитна карта, независимо дали същата е издадена на физическо или юридическо лице. Автоматичното таксуване се прилага при подновяване на абонаментния план, приложения, допълнителни услуги и пакети. В случай, че таксуването не може да бъде извършено поради каквато и да е причина и дължимите суми не бъдат погасени от Клиента в срок до 3 (три) дни от падежа Design Expert има правото да преустанови изпълнението на задълженията от своя страна. В случай, че дължимата такса не бъде платена в срок до 29 (двадесет и девет) дни от възникване на задължението Design Expert има правото да преустанови достъпа до услугата. В срока от падежа на вземането до преустановяване достъпа до услугата Design Expert има правото да отправя покани за плащане и да направи автоматични опити за таксуване.

4. За избягване на каквото и да е съмнение страните се споразумяват, че е необходимо и достатъчно еднократно разрешение (оторизиране) от страна на Клиента за извършване на автоматично плащане по ал. 1, като за всеки следващ абонамент, пакет, приложение, услуга или друго плащане Клиентът се счита за овластен да извърши по силата на първоначалното оторизиране и същото е валидно до неговата отмяна с бутона ОТКАЖИ достъпен в административния профил на Клиента.

5. В случай на хакерска атака или каквото и да е противозаконно отнемане достъпа на Клиента до неговия имейл или кредитна/дебитна карта или осъществяване на нерегламентиран достъп до имейла или кредитната/дебитната карта на Клиента същият е длъжен незабавно да уведоми Design Expert. Транзакции извършени до уведомяването са валидни и се счита, че са извършени от Клиента.

6. Design Expert потвърждава получаването на плащането, като активира услугите и не носи отговорност, ако Клиентът не е посочил валиден email адрес или не получи фактурата по причина, за която Design Expert не отговаря. Моля винаги да се проверяват всички папки на вашата имейл кутия, както и папка СПАМ.

7. Design Expert запазва правото, но не и задължението да съхранява цялата или част от информацията съдържаща се в или свързана с дадена услуга, до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на последния платен абонамент, с цел последващо възстановяване на услугата на сървъра на Design Expert

8. Възможно е да бъдат начислени допълнителни такси от оператора на съответната платежна услуга, издател на дебитната/кредитната карта или банкова институция. За избягване на каквито и да е съмнения плащането към Design Expert се счита за извършено при заверяването на сметката му с дължимата цена в пълния и размер, като евентуалните допълнителни такси са дължими отделно към съответния оператор.

9. Design Expert не дължи връщане на платени суми в случай, че Клиентът се откаже от платеният от него абонаментен план, приложение, пакет или допълнителна услуга или не ги използва, както и в случай, че не се е отказал от автоматичното подновяване на абонамента в предвидените в настоящите Общи условия срокове.

10. Design Expert си запазва правото да променя своите такси по всяко време, като посочи новите цени в съответния раздел на сайта си. Промените не могат да засегнат предплатени вече абонаментни планове, пакети и услуги, но се прилагат за услуги, които Клиентът иска да добави към абонаментния си план след промяната на цените.

ГОРНОТО ОЗНАЧАВА:

Клиента заплаща таксите за ползването на платформата посредством регистрираната дебитна/кредитна карта, като е необходимо да поддържате необходимата наличност за да бъдете таксувани. Клиента оторизира Design Expert автоматично да тегли суми за заплащане на таксите от Вашата дебитна/кредитна карта, като се съгласявате, че всички суми ще бъдат дебитирани от Design Expert в български лева. При неплащане на таксата по каквато и да е причина Design Expert има пълното право да преустанови изпълнението на своите задължения към Клиента.

Моля, обърнете внимание, че Design Expert, по никакъв начин не разполага и не съхранява предоставената от Вас информация за плащане (кредитна/дебитна карта или др.).

Плащането става с помощта на трета страна – Stripe (https://stripe.com/), инструмент за онлайн разплащания, който гарантира за сигурността по процеса на плащане.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и обработваме. Цели и правни основания за обработването.
Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате https://designexpert.bg/ (за краткост по-долу „Сайт“) или изберете нашите услуги. В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на  сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

Категории лични данни 

 • Имена, ЕГН, постоянен адрес, данни за контакт (телефон и електронен адрес), Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни.
 • Имена, ЕГН, постоянен адрес, данни за контакт (телефон и електронен адрес), Писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни.
 • Имена, телефон и електронен адрес
 • Имена и електронен адрес

Правно основание 

 • Данните са необходими при сключване и/или изпълнение на договор.
 • Данните са необходими за изпълнение на наше нормативно задължение
 • Данните са необходими и се обработват въз основа на наш легитимен интерес
 • Данните се обработват въз основа на предварително предоставено съгласие

Цел на обработването

 • Установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали.
 • Изготвяне на оферти, договори и всички други съпътстващи договора документи. Управление и изпълнение на Вашите поръчки.
 • Уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.
 • Изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.
 • Изпълнение на задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи.
 • Предоставяне на информация на съда и органи на реда. Отговаряне на Вашите запитвания през контактната форма.
 • Отговаряне на Вашите искания за информация и/или рекламация. За целите на директен маркетинг за наши продукти и услуги.

С кого споделяме информацията Ви:
ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат: куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ, хостинг компании и търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като: Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

Употреба на бисквитки на Сайта
ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ събира или обработва данни чрез функционалните бисквитки. Повече информация може да намерите в нашата Политика за бисквитките тук.

Обработка на анонимизирани данни
Ние обработваме Ваши данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Технически и организационни мерки за защита
ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ е предприело мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.
От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Част от приложените мерки са:

 • Защита на събраните лични данни от необосновано използване и следи за тяхната обработка;
 • Поддръжка на сигурни компютърни системи, чрез които се обработват лични данни. Към нашите системи се прилагат адекватни контролни механизми за разделянето и управлението на данните;
 • Приемане на строги политики и процедури, приложими към персонала ѝ за минимизиране на рисковете от обработването на лични данни;
 • Служителите на ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ са запознати с приложимите правила и са обучени да обработват личните данни при полагане на най-големи грижи и съобразяване с наложени добри практики;
 • При осъществяване на своята дейност, ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ работи единствено с утвърдени организации и избягва работа с компании, за които смята, че могат да застрашат сигурността на личните данни на лицата;
 • Възприети добри практики при въвеждането и администрирането на системите за сигурност и следи технологичните развития по отношение на възможни рискове за сигурността на информацията в компанията;
 • Съблюдаване сигурността на компютърните системи и личните данни, които се съдържат в тях, включително възможностите за достъп до отделни видове лични данни от нейните служители;
 • Осигуряване достъп само до тези лични данни, които са необходими за извършването на работата на съответния служител.

Кога изтриваме Вашите лични данни?
Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.
В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

Прехвърляне между държави
Трансферът, съхранението и обработката на лични данни е обезпечен със съвременни технически средства. ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП/ЕС без спазване на законовите възможности, като ще въведе подходящи предпазни мерки, за да запази поверителността на Вашата информация.

Какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате?
Вашите права
Вие разполагате с право на информация, достъп и получаване на копие на Вашите лични данни, които се обработват от ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ. Ако вярвате, че информация за Вас, с която ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ разполага, е неточна или непълна, можете да заявите коригиране/актуализиране на Вашите лични данни.

Освен това, Вие имате право:

 • на възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да изискате заличаване/изтриване на Вашите лични данни, когато е отпаднало правното основание за обработването им;
 • да изискате ограничения върху обработването на Вашите лични данни; и/или
 • да оттеглите съгласието си, когато ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ обработва личните Ви данни въз основа на съгласие (без такова оттегляне да засяга законността на обработване, извършено преди оттеглянето);
 • на жалба до надзорния орган – КЗЛД (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg).

ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ ще изпълни искания, оттегляния или възражения, съгласно изискванията на приложимите правила за защита на лични данни, но тези правила не са абсолютни: те не винаги са приложими и е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто разбиране на Вашето искане.

Когато сте упражнили повторно право на достъп до информация или копие на данните в машинно четлив формат, ДИЗАЙНЕКСПЕРТ може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи, необходими за предоставянето им.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Как да ги упражните?
Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез  подаване на искане на упражняване на съответното право.

Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 • По електронен път на следния имейл адрес: office@designexpert.bg
 • Във офиса на Design Expert, намиращ се в гр. Пловдив, ул. Вълко Шопов 2Б, блок 1, партер

Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

 • Идентификация на лицето – имена и ЕГН;
 • Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
 • Искане – описание на искането.

ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от един месец от получаване на искането.

При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).

Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане.

ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ не е задълженo да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни
Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси и предложения по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към ДИЗАЙН ЕКСПЕРТ на следния електронен адрес: office@designexpert.bg

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 17.07.2020

Someone from New York се абонира за Plan Standard – monthly subscription